Beru na vědomí, ?e tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou ur?eny pouze odborník?m ve smyslu § 2a zákona ?. 40/1995 Sb., o regulace reklamy ve znění pozděj?í p?edpis?. Potvrzuji, ?e jsem se seznámil s definicí odborníka podle uvedeného zákona, podle ní? se odborníkem rozumí pouze osoba oprávněná p?edepisovat anebo vydávat humánní lé?ivé p?ípravky. Potvrzuji, ?e jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, ?e jsem si vědom rizik, kterým bych se vystavil, pokud bych nebyl odborníkem a vstupoval bych na tyto stránky, jako nap?íklad riziko nesprávného pochopení informací o pou?ívání konkrétních lé?ivých p?ípravk?, lé?by konkrétních onemocnění, nesprávného vyhodnocení vlastního zdravotního stavu ?i zdravotního stavu jiné osoby atp., které mohou mít negativní dopad na moje zdraví ?i zdraví jiné osoby.

 

 

Potvrzuji Nejsem odborník