Beriem na vedomie, ?e tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú ur?ené iba poskytovate?om zdravotnej starostlivosti pod?a zákona?. 578/2004 Z.z. o poskytovate?och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona ?. 147/2001 Z.z., o regulácií reklamy. 

 

 

Potvrdzujem Niesom odborník