Gizlilik Politikas?

Gizlilik Politikas?

Yasal uyar?

Titizlikle haz?rlanm?? internet sitemiz devaml? geni?letilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, içeri?in geçerlili?i ve taml??? ile ilgili olarak garanti vermemekteyiz. Fresenius Kabi ?laç, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin kullan?m?ndan do?acak dolayl? ya da do?rudan maddi ya da manevi hasar ve zararlar için sorumlu tutulamaz. Kasten veya bariz ihmalkârl?k sebebiyle yay?nlanan hatal? bilgiler haricinde bu internet sitesinin kullan?m?ndan do?an riskler ziyaretçinin kendisine aittir.

?irket ve ürün bilgisi

Bu internet sitesindeki içerik ba?lay?c? de?ildir ve genel bilgilendirme amac?yla yay?nlanm??t?r. Bu bilgiler profesyonel bir sa?l?k veya di?er bir bran? uzman?n?n tavsiyesi yerine geçemez. Ki?iler bu sitedeki bilgilere dayal? olarak karar almamal?, daima önce profesyonel bir sa?l?k uzman?na ba?vurmal?d?r. Fresenius Kabi ?laç, bu internet sitesinde yer alan ve üçüncü ki?ilere ait metinlerin ve dosyalar?n içeri?inden sorumlu de?ildir. Bunlarla ilgili sorumluluk yazar?na aittir. Bu bilgilerin kullan?m?ndan do?acak olan hasar, kay?p veya zararlardan yükümlü tutulamaz.

Kullan?m hakk?

Bu internet sitesi ve ili?i?indeki tüm eserler Fresenius Kabi AG ve i?tiraklerine aittir. Tüm metinler ve görseller telif hakk? ile korunmaktad?r. ?nternet sitesini istedi?iniz ?ekilde inceleyebilir ve k?s?tlamaya tabi olmadan materyal indirebilirsiniz. ?ndirilen ve yaz?c?dan ç?kt? al?nan tüm materyaller sadece ticari olmayan ki?isel kullan?m?n?z için sa?lanmaktad?r. Herhangi bir ?ekilde de?i?tirme, ço?altma veya üçüncü ?ah?slara da??tma i?lemi kesinlikle yap?lmamal?d?r. Farkl? bir amaç için özellikle de ticari olarak kullan?lamaz. ?ndirdi?iniz tüm kopyalarda yer alan telif haklar?na ve di?er mülkiyet haklar?na ili?kin tüm ibareler korunmal?d?r. Patent, marka ve telif haklar?yla veya lisanslarla ilgili kullan?c?ya herhangi bir devir söz konusu de?ildir.

?çerik ile ilgili mevzuat
?nternet sitemizin içeri?indeki bilgiler Avrupa Birli?i s?n?rlar? içerisinde kullan?lmak üzere haz?rlanm??t?r. Bu sitedeki sayfalarda tan?t?m? yap?lan ürün, hizmet ve tedavilerin tan?t?m? ve tedari?i Avrupa Birli?i d???ndaki ülkelerde geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun olmayabilir. Bu ülkeler için ürünlerin, hizmetlerin ve tedavilerin tan?t?m?n? yapmamaktad?r. Farkl? ruhsatland?rma durumlar?na ba?l? olarak internet sitemizde yer alan ürünlerin hepsi tüm ülkelerde mevcut olmayabilir.

 

Hiperlinkler
Kendimize ait bilgilerin yan? s?ra üçüncü ?ah?slara ait internet sitelerinin linklerini de sayfalar?m?zda bulabilirsiniz. Üçüncü ki?ilere ait internet sitelerinin içeri?i ve tasar?m? bizim denetimimiz d???ndad?r. Fresenius Kabi ?laç bu ba?lant?larda yer alan bilgilerin do?rulu?u veya kesinli?i ile bu ba?lant?lar?n teknik güvenli?inden sorumlu de?ildir. ?nternet sayfam?zdan ba?ka bir sayfaya ba?lant? sa?lanmas?, sayfan?n içeri?inin Fresenius Kabi ?laç taraf?ndan onayland???n?, desteklendi?ini veya teyit edildi?ini göstermez. Ba?lant? verilen sitelerin içerdi?i bilgi, görü? ve verilerden yazarlar? sorumludur. Ayn? durum internet sitesinde yer alan tart??malar, sohbetler ve mesajlar için de geçerlidir. Benzer ?ekilde, Fresenius Kabi ?laç, ba?lant?lar?n ve hedef sayfalar?n?n teknik güvenilirli?inden de sorumlu tutulamaz. Dolay?s?yla, Fresenius Kabi ?laç, bu ba?lant?lar?n veya ba?lant?lar?n içerdi?i bilgilerin kullan?mdan do?acak hasarlardan veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

Gizlilik Politikas?
?irketimize gösterdi?iniz ilgiye te?ekkür ediyoruz. Gizlili?inizin korunmas?, bizim için önemlidir. www.dfang123.com.tr adresinde toplanan bilgilerin çe?itleri ve bu bilgilerin nas?l kullan?ld??? hakk?nda size bilgi vermek istiyoruz. Ancak, ?unu söylemeliyiz ki, internet sitemiz, bazen, bu veri koruma politikas? kapsam?nda olmayan sitelere linkler içermektedir.

Ki?isel verilerin toplanmas? ve i?lenmesi
Ço?u internet sitesinde oldu?u gibi, internet sitelerimizi ziyaretleriniz s?ras?nda ?u bilgiler rutin ?ekilde biriktirilmektedir: servis sa?lay?c?n?z?n ad? (IP adresi), sizi internet sitemize yönlendiren internet sitesi, ziyaret edilen sayfalar, taray?c?n?z?n tipi ve ziyaretinizin tarihi ve süresi. Bu bilgiler, ziyaretçilerin ki?isel olarak tan?mlanmas? amac?yla kullan?lamaz. ?lave bilgiler, sadece, örne?in çevrimiçi bir ankete kat?l?m durumunda, kullan?c?n?n izniyle toplanmaktad?r. ?nternet sitelerimizi ziyaret s?ras?nda temin edilen ki?isel bilgiler, Avrupa Birli?i’nin yürürlükteki yasal ve yönetmelikleri uyar?nca, i?lem görmektedir.

Bizimle internet sayfas? yoluyla irtibata geçti?inizde, taleplerinize cevap vermek amac?yla, ad?n?z, ?irketiniz, faaliyette bulundu?unuz endüstri, posta adresi, e-posta adresi, talebinizin çe?idi ve olas? di?er bilgiler gibi bilgileri saklayabiliriz. Söz konusu ileti?imler, gizlilik kapsam?nda de?ildir. Söz konusu bilgilerin, daha sonra irtibata geçilmesi amac?yla esas kullan?lmamas?na dair bize bildirimde bulunman?z halinde, talebinize sayg? gösterece?iz. Ki?isel verilerin veritaban?m?zdan silinmesine dair talepleriniz için, lütfen, info.turkey@fresenius-kabi.com adresinden bizimle irtibata geçiniz. Normal e-posta trafi?inin güvenli olmad???n? akl?n?zda tutman?z? rica ediyoruz.

Size ait verileri sadece yasalarca gerekli olmas? durumunda, resmi makamlara aç?klayaca??z. Çal??anlar?m?z, acentelerimiz ve perakendecilerimiz, gizlili?e riayet edilmesi bak?m?ndan taraf?m?zca yükümlü tutulmaktad?rlar.

Çerezler
Fresenius Kabi AG, kullan?c? tercihlerinin belirlenmesi ve internet sitesi tasar?m?n?n daha da geli?tirilmesi amac?yla, çerezlerden yararlanabilecektir. Çerezler, sabit diskinizde geçici olarak saklanan (2 y?l) küçük dosyalard?r. Bu dosyalar, internet sitesinde daha kolay gezinmenize ve yüksek seviyede kullan?c? dostu bir arayüz sa?lanmas?na olanak vermektedir. Çerezler ayr?ca, internette sundu?umuz ürün ve hizmetlerden en çok ra?bet görenleri tan?mlamam?zda yard?mc? olmaktad?r. Bu da, internet sayfalar?m?z?n içeriklerini, gereksinimlerinize özel olarak düzenlememize ve böylece size sunmu? oldu?umuz ?nternet hizmetlerini geli?tirmemize olanak sa?lamaktad?r. Çerezler, bilgisayar?n?zdan, sitelerimize daha önceden bir ba?lant? yap?lm?? olup olmad???n?n tespitinde kullan?labilmektedir. Bu çerezler, bilgisayar?n?z?n tan?mlanmas?na olanak sa?lamakla birlikte, her bir kullan?c?ya bir referans ba?lant?s? tesis etmemektedir.

?nternet sayfalar?m?za elbette çerez kullan?lmaks?z?n da görüntüleyebilirsiniz. Ço?u internet taray?c?s? çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Taray?c?n?z?n ayarlar?nda *çerezleri kabul etme* seçene?ini i?aretlemek suretiyle, çerezlerin sabit diskinize kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun nas?l yap?labilece?ini ö?renmek için, lütfen, taray?c?n?zdaki üretici talimatlar?na bak?n?z. Ayr?ca, her zaman, "fresenius-kabi.com.tr" çerezini, sistem dosyan?zdan silebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmemeyi seçmeniz durumunda, sitelerimizde yararlanabilece?iniz fonksiyonlar s?n?rlanabilecektir.

?lave bilgiler ve sorular
?nternet sitesi sorumlumuz, internet güvenlik politikam?zla ilgili sorular?n?za cevap vermekten memnuniyet duyacakt?r.

?leti?im
© 2017 Fresenius Kabi ?laç San. ve Tic. Ltd. ?ti.
Eski Büyükdere Cad. Güney Plaza K:2 Maslak 34398 ?stanbul Telefon: (212) 365 56 56
Faks: (212) 365 56 99
E-posta: info.turkey@fresenius-kabi.com

必威注册